17 Eylül 2014 Çarşamba

Tarikat Nedir ? Tasavvuf Nedir ?

TARİKAT


1- TARİKAT NEDİR?


Tarîk kelime itibariyle yol, Tarîkat ise
tarz, meslek ve din hayatında takib edilen metod manasındadır. Tarikatın Istılahi manası ise: Yeme, içme, uyuma gibi hayati ihtiyaçlarda azaltma ve dünya alâkalarını kesmek gibi çarelerle nefsanî istek ve meyilleri kesmek
ve böylece
nefsi terbiye etmek için ve kalbî ve manevî hisleri
geliştirmek gayesiyle hakikî bir mürşid zâtın kurduğu dinî bir mesleği ifade eder.


Bediüzzaman hazretleri mektubatında şöyle der;
“Cenab-ı Hakk’a vâsıl olacak tarîkler pek çoktur. Bütün hak tarîkler
Kur’andan alınmıştır
. Fakat tarîkatların bazısı, bazısından
daha kısa, daha selâmetli, daha umumiyetli oluyor.(Mektubat 458 p1) Bu ifadeden anlaşılacağı üzere kişiyi Allah’a ulaştıracak pek çok “tarîk” yani yol vardır. Ve bu hak tariklerin her birinin menbaı Kur’an-ı Azimüşşan’dır.


Bu yolların genel olarak dört nev’i olduğuna değinen Üstad hazretleri Mesnevi-i Nuriye’de şunları söyler;


Marifet-i Sâni’ denilen kemalât arşına uzanan mi’racların usûlü dörttür:


Birincisi: Tasfiye ve işraka müesses olan muhakkikîn-i sofiyenin minhacıdır.


İkincisi: İmkân ve hudûsa mebni mütekellimînin tarîkıdır.


Bu iki asıl, çendan Kur’andan teşaub etmişlerdir. Lâkin fikr-i beşer başka surete ifrağ ettiği için
uzunlaşmış ve müşkilleşmiş,
evhamdan masun kalmamışlar.


Üçüncüsü: Şübehat-âlûd hükema mesleğidir.


Dördüncüsü ve en birincisi: Belâgat-ı Kur’aniyenin ulvî mertebesini ilân etmekle beraber, cezalet cihetiyle en parlağı ve istikamet cihetiyle en kısası ve vuzuh cihetiyle beşerin umumuna en eşmeli olan mi’rac-ı Kur’anîdir.


Mesnevi-i Nuriye 252 p2


Kur’an-ı Azimüşşan’dan alınan bu yollardan birisi yaklaşık bin yıldır İslamiyet’e hizmet eden ve bu milletin ekser ecdadının bağlandığı, “tarîkat” veya “tasavvuf” namıyla me’luf olan ulvi bir meslektir.


 Tarikat Nedir ? Tasavvuf Nedir ?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder